Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
   Zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji

Elektroniczne składanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych trwa od od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r., , do godz. 1300

Wprowadzania do systemu naboru danych ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego trwa od 27 czerwca do 2 lipca 2015 r., do godz. 13.00

Ogłoszenia list przyjętych do liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej:
 • lista wstępna 3 lipca 2015 r. do godz. 1300
 • lista ostateczna 7 lipca 2015 r., do godz. 1300
Termin złożenia oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej
 • od 3 lipca 2015 r., godz. 1300
 • do 7 lipca 2015 r., godz. 1200
Podstawowym kryterium przyjęcia do szkoły jest suma punktów uzyskanych w wyniku procedury kwalifikacyjnej.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt.;
  Szkolna komisja rekrutacyjna ustala punkt zgodnie z zasadami:
  1. punkty za oceny końcowe z czterech przedmiotów:
  • język polski i 3 wybrane przedmioty w zależności do kierunku kształcenia,
  • szczegóły w zakładce kierunki kształcenia
   2.osiągnięcia ucznia:
    ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
    szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
  Zasady przeliczania na punkty:
  1. 200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:
   • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) – 100 pkt.,
   • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt..
  2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   • 15 punktów - ocena celujący
   • 13 punktów - ocena bardzo dobry
   • 11 punktów - ocena dobry
   • 7 punktów - ocena dostateczny
   • 2 punkty - ocena dopuszczający
  3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
  4. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   • 4.1 uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):
    • jeden tytuł – 11 punktów,
    • dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,
   • 4.2. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim
    • w jednym konkursie – 5 punktów,
    • w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
   • 4.3. zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):
    • w jednej dyscyplinie – 6 punktów,
    • dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,
    • w przypadku braku osiągnięć na szczeblu, co najmniej wojewódzkim zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,
   • 4.4. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,
   • 4.5 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.
  5. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące kryteria:
   • uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
   • uzyskana liczba punktów za świadectwo,
   • uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,
   • uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
   • uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,
   • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok nauki,
   • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
  6. O przyjęciu do szkoły o wybranym kierunku (profilu kształcenia) decyduje największa suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym; w przypadku niezakwalifikowania się do wybranej klasy istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy tej Szkoły.
  7. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.
  8. W przypadku braku miejsc szkoła wystawia odpowiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
  9. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa promocyjnego wydanego przez licea o podobnych profilach kształcenia.
  10. Warunki i termin uzupełnienia przez ucznia materiału programowego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. Termin ostatecznego uzupełnienia materiału powinien wyprzedzać, co najmniej o miesiąc datę rocznej klasyfikacji w danym roku szkolnym.
valid XHTML valid CSS